Ze tmy do světla s jedním důležitým přestupem

čtvrtek 21. srpen 2014

Jmenuji se Ivana Bryndová. Uvěřila jsem před 19ti lety, na jedné velké evangelizační akci v Mostě. Tenkrát jsem poprvé držela v rukou bibli.

Jsem z nevěřící rodiny. Moc jsem toužila poznat Boha, jeho slovo i jeho moc. Ale bála jsem se těch lidí! "Není to sekta? Musím být opatrná. Žádné návštěvy, žádné přátelství." Pořád jsem si je držela od těla. Jak jsem je ale dál poznávala, mé obavy se rozpouštěly. Chodila jsem na všechna setkání a nechala se po půl roce pokřtít. Měli jsme dobré vyučování, dobře jsme znali bibli a byla jsem přesvědčená, že znám i Boha.

Co mě začalo trápit, to byla přetvářka a pokrytectví mé i těch ostatních v církvi. Přesně na nás totiž sedělo slovo: "Slepý farizeji, vyčisti především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. Tak i vy se zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost." Mat. 23:26 a 28.

Pak jsme potkali manželský pár, který nám říkal o Duchu Svatém a jeho křtu a jeho darech a proměně zevnitř. Skutky 19:2,3 "Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý" To jsem hned poznala, že to potřebuji. Že mi nestačí znát bibli, znát Boha, chodit do církve a dělat dobré skutky. Chci křest Duchem svatým, jeho dary, tu živou vodu, která změní můj charakter a starou přirozenost, která neustále selhává. Ihned po mém křtu Duchem Svatým v Apoštolské církvi v Českém Těšíně, jsem přijala duchovní dary a Duch svatý sám mě vyučoval. Po sedmi letech pravidelného studování bible jsem četla každou větu, jako kdyby tam byla poprvé. Měla jsem ohromnou radost a porozumění Božího slova. Zažila jsem na vlastní kůži slovo z Jana 8:32 "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Pak jsme se vydali hledat živou církev, kde je Boží moc. Kde se kázání neopírá o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale kde se prokazují Duchem a mocí, jak je psáno v 1. Korintským 2:4. Hledali jsme v Mostě, Litvínově i Jirkově. Začali jsme v Bratrské církvi v Mostě. A po krátké době nám sestra Boženka půjčila kazetu s kázáním: Festus Nsoha: "Rozvažte ho, ať jde." Nikdy jsme o tom člověku neslyšeli, i když už v té době kolovaly v církvích lži a pomluvy. Nás Bůh od toho uchránil. Směli jsme si udělat vlastní úsudek. Ten byl jasný po pár větách. Můj duch jásal a ožíval, jako když suchá houba přijímá vodu, jako vyprahlá poušť, když jí zkrápí chermónská rosa. Náš radující se duch sám toužil zvolat Haleluja.

Naprosto rozumím každému, kdo to odsuzuje. Já jsem na tom byla stejně. Radostná hudba, svoboda v duchu, pohyb těla, tleskání, smích nebo nějaké haleluja? To bych předtím nesnesla a odsoudila. Nekompromisně! Ale teď ta úleva a potěšení slyšet jasnou, přímou neředěnou a nefalšovanou pravdu, která se nepotřebuje nikomu zalíbit. 1.Kor. 2:14 "Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem." Dříve jsem vše posuzovala svou vzdělanou náboženskou patřičně pyšnou hlavou. "Bože, děkuji ti, žes mě v tom nenechal!" Bůh stejným způsobem a ve stejném čase oslovil mě, mého manžela i naší dceru. Pastor nás nemohl uhranout, zmanipulovat, ani nezvládl vymýt mozky. Neboť za 10 minut u tří lidí ze tří generací, to dokáže jen Duch svatý a jeho moc!

Už jsme v této církvi 12 let, máme svobodu odejít, máme přátele a známé v jiných církvích včetně tradičních, můžeme na jiná shromáždění nebo konference, můžeme číst každý překlad bible, časopisy i knihy, sledujeme křesťanská satelitní vysílání ap. Nemáme nic zakázáno ani nařízeno. Bůh nám dal svobodnou vůli pro naše rozhodování a u nás se to respektuje. Nechci psát všechna svědectví o Boží moci, která jsem zažila. Chci napsat, že bych přála každému pastora, na kterého může být hrdý. Pasuje na něj slovo Fil.3:7-16 „Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.“

Já sama vím jistě, že když 7 let jezdím v Trabantu a pak 12 let v Mercedesu, tak mě nikdo nemůže přesvědčit, že Trabant je jediné kvalitní auto na světě! Pokud jsem ale žádné jiné auto než Trabant nevyzkoušela??? Motivem mého svědectví není hájit svou církev, pastora nebo sebe, ale slovo z písma: Luk. 11:52: "Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili."