Příchod Krista

neděle 31. srpen 2014

Daniel 7:13 B21
Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky Synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli.


Pro pochopení kontextu čtěte celou 24. kapitolu Matoušova evangelia.

Matouš 24:2-4

On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“ Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.

 

Matouš 24:27

Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

 

Matouš 24: 30-31

Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

 

Matouš 24:36-39

Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy,

a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. 
 

Matouš 24:42-44

Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.

 

Matouš 25:5

Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

 

Matouš 25:19

Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi.

 

Matouš 26:64
„Sám si to řekl,“ odpověděl mu Ježíš. „Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ 
 

Marek 13:26-27

Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe.

 

Marek 14:62

„Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“

 

Lukáš 12:35-37

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, ab mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící

 

Lukáš 12:45

Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: „Můj pán dlouho nejde“ a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se…

 

Jan 5:28

Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas.

 

Jan 14:28

Slyšeli jste mě říci: „Odcházím a zase k vám přijdu.“ Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já.

 

Skutky 2:17-20

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebniced v těch dnech vyliji svého ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den.

 

1.Tesalonickým 1:10

A očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele odnadcházejícího hněvu.

 

1.Tesalonickým 4:15

Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.

 

1.Tesalonickým 5:23

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

 

2.Tesalonickým 2:1

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu.

 

2.Tesalonickým 2:8

Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu.

 

Židům 10:37

Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.

 

Jakub 5:7-8

Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.

 

1.Petrova 1:5

Zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.

 

2.Petrova 3:4

A budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“

 

2.Petrova 3:12

kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,

 

1.Janova 2:28

Ano, drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.

 

Zjevení 1:7

Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. 
 

Zjevení 3:11

Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.

 

Zjevení 22:7

„Hle přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“

 

Zjevení 22:12

„Hle přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.

 

Zjevení 22:20

Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!