5. května 2019

neděle 5. květen 2019

Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1. Petrova 2:9

Jsme povolaní do posvátného úřadu královských kněží. Tak jako svatý olej pomazání pomazal Árona a jeho syny za kněze a služebníky pro Hospodina v Jeho svatyni ve Staré smlouvě, my ve Smlouvě nové jsme pomazaným královským kněžstvem, vyvoleným a posvěceným k tomu, abychom Bohu soustavně přinášeli oběti – ovoce svých rtů. Máme zabírat svá místa primárně ve skrytu, v soukromí, a uctívat a adorovat, chválit a vzdávat díky našemu Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Otec, který vidí ve skrytu, nám potom odplatí zjevně.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha