Modlitba Páně

neděle 31. srpen 2014

A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky." Lukáš 11:1 
Jako Boží dítě, jako znovuzrozený křesťan, jsi povolán k tomu, aby ses modlil. A Bůh sám chce, aby ses modlit uměl. Pokud se neumíme modlit nebo pokud se modlit nechceme, naše křesťanství není ničím jiným než pouhým náboženstvím. Moc křesťanského života spočívá v kolenou. Ať děláš cokoliv, pokud se nemodlíš, je všechno prázdné. Ježíšovi učedníci toužili umět modlit se. Vídali Ježíše, jak se modlí, ale sami nebyli schopni modlit se tak dlouho a tak efektivně jako Ježíš. I dnes se mnoho věřících opravdu modlit chce, ale nevědí, jak se mají modlit a co mají říkat. Pokud budeš postupovat podle toho, co učil o modlitbě Ježíš, tvůj modlitební čas se rozšíří, bude plný moci, bude Boha těšit a přinese Mu slávu. Když se budeš modlit podle toho, co učil Ježíš, milosrdenství, milost a moc budou proudit z jeho trůnu přímo k tobě.
A protož vy takto se modlete:
Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim. I neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Matouš 6:9-13 BK Modlit se tuto modlitbu neznamená odříkat ji několikrát za sebou, dokonce bez porozumění a hotovo. Pán Ježíš řekl - A protož vy takto se modlete:
OTČE NÁŠ,
Když se narodíš znovu, můžeš Bohu říkat Otče. Můžeš se přiznat k Otci svého ducha. Protože: "Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modlit." Jan 4:24 Žádný hříšník nemůže Boha nazývat Otcem, protože Bůh se tvým Otcem stává až v okamžiku, kdy je tvůj duch přetvořený Duchem Božím poté, co jsi činil pokání a dal svůj život Ježíši. Pokud nejsi znovuzrozený, otcem tvého ducha není Bůh, ale ďábel. Když řekneš: Otče můj, uznáváš Boha za svého Otce. Můžeš říct: "Otče, přicházím k tobě ve jménu Ježíše. Uctívám tě, chválím tě, miluji tě, děkuji ti za Ježíše." Všemohoucí Bůh je tvůj Otec, raduj se a buď šťastný. Chval Ho!
KTERÝŽ JSI V NEBESÍCH, 
Tvůj Bůh je Pánem nebe i země. On stvořil všechny věci. - "Můj Otče, tvůj trůn je v nebi. Tvůj trůn je věčný, ty jsi Bůh. Nebesa a země jsou dílem tvých rukou. Uctívám tě, Bože věčný. Žehnám tvému trůnu, Otče, děkuji ti. Vzývám tě." Svými vlastními slovy můžeš svému Bohu a Otci projevit lásku a uctívání.
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ. 
Na tomto místě můžeš začít oslovovat Boha jeho jmény. "Můj Otče, posvěť se jméno tvé, ať je tvé jméno vyvýšeno. Děkuji ti za to, že jsem se stal tvým dítětem skrze tvého Syna, Ježíše Krista." Děkuj Bohu za Ježíše, za jeho krev, vzývej Ho a chval.
Bůh zjevil v průběhu doby Starého zákona Izraeli mnoho svých jmen, která se stala jmény smluvními. Každé z těch jmen je tvou smluvní zárukou. Bůh nemůže zapřít své jméno a je mu vždy věrný. Když Boha voláš a oslovuješ jeho smluvním jménem, utíkáš do skrýše a ochrany, kterou toto jméno poskytuje. "Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu." Přísloví 18:10
Boha můžeš poznat například v těchto jeho jménech:
El-Shaddai - Bůh, který je víc než dost, Bůh dostatku. "Ty jsi Bůh, pro mne jsi víc než dost, uctívám tě. Ty jsi víc, než potřebuji, ty jsi Všemohoucí, za všech okolností, stále jsi pro mne víc než dost."
Jireh - Bůh, který opatří. Uctívej Boha s tím, že si uvědomuješ, že On opatří všechno, co potřebuješ. Děkuj Bohu za to, co ti dal. Všechno, co jsi kdy měl, všechno, co máš, všechno, co kdy budeš mít, je to, co ti darovala jeho ruka. On pro tebe stále připravuje. Čti Genesis 22:1-14
Rapha - Bůh, náš Uzdravitel. "Jehovo Rapha, vyvyšuji tvé jméno, chválím tě, můj Bože, můj uzdraviteli, ty uzdravuješ mého ducha, uzdravuješ moji duši i mé tělo. Uctívám tě." Pokud vzýváš Boží jméno Jehova Rapha, vcházíš do jeho ochrany proti všem nemo-cem a chorobám. Pokud poznáš moc Božího jména Jehova Rapha, nemůžeš být nemocný. Tvůj Bůh je tvůj Uzdravitel. Chval Ho, chval jeho jméno. Čti Exodus 15:26, Žalm 103:3
Shalom - Bůh, náš Pokoj. "Pane, ty jsi můj pokoj, já tě vzývám, děkuji ti za pokoj, který mi dáváš." Když budeš vzývat Boží jméno Jehova Shalom, obklopí tě klima pokoje. Budeš úplně zaplavený pokojem a klidem. A to je to, co v tomto ztrápeném světě potřebuješ - být obklopen nadpřirozeným pokojem z nebe. Čti Soudců 6:24
Rohi - Bůh, náš Pastýř. "Vyvyšuji tě, Jehovo Rohi, můj pastýři, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj průvodce, děkuji ti za to, že mne vodíš, ty jsi tak dobrý, bez tebe jsem ztracený." Tvůj pastýř je zároveň tvým ochráncem. Hospodin, tvůj pastýř, bude provázet tvou mysl a duši, tvé srdce a celý tvůj život po stezkách pokoje, po stezkách radosti a spravedlnosti. "Bože, veď dnes můj život, veď mou mysl, veď mé srdce." Když tě povede On, budeš v bezpečí, On tě povede do své vůle, kde budeš chráněn jeho mocnou rukou. Pokud je Hospodin tvým Pastýřem, nemůže ti nic chybět. Čti Žalm 23
Nissi - Bůh, naše Korouhev vítězství. Hospodin je tvá ochrana, tvé vítězství. "Vyvyšuji tvoje jméno, Jehova Nissi, dávám ti slávu a chválu, ty jsi můj štít, bez tebe jsem prázdný, nechráněný a zranitelný. Chraň mě dnes, Bože můj, zakryj mne." Pokud budeš uctívat toto jméno, Jehova Nissi, budeš mít ve svém srdci velkou jistotu, že tvůj Bůh za tebe bojuje tvoje bitvy. Čti Exodus 17:15, Žalm 91
Tsidkenu - Hospodin, moje Spravedlnost. Ty sám od sebe spravedlivý nejsi. Bůh je tvoje spravedlnost. Nemusíš se snažit být spravedlivý, poznej Boha, který je tvou spravedlností. "Vyvyšuji tě, Bože - má Spravedlnosti, naplň mě dnes svou spravedlností, dej mi spravedlivé myšlenky, veď mě do své spravedlnosti." Pro tebe není žádné odsouzení, protože Bůh je tvá Spravedlnost. Čti Jeremiáš 23:6
Ježíš věděl, o čem mluví, když řekl "posvěť se jméno tvé". Když budeš uctívat jména Boží, nemůžeš mít v ničem nedostatek. Ježíš neustále a vším dělal reklamu jménu svého Otce. A ty máš dělat to samé. A jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je jeho jména poznat a každý den strávit čas uctíváním Boha a jeho jmen.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Když jsi se znovu narodil, narodil jsi se do Božího Království. Ježíš Kristus je Král. Když ve své modlitbě dojdeš až na toto místo, modli se za různé věci. Modli se, aby Království Boží přišlo do tvého života, do života tvé rodiny, tvých přátel, do různých národů a měst. "Otče, ať přijde tvé Království do naší země, do naší vlády, do našeho školství." Požádej Pána, aby vstoupil jako Král do různých životů, ať je Králem i v našich církvích.
BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI
Modli se, aby se děla Boží vůle ve tvém životě, aby ti byla zjevena a poddej se Boží vůli ve svém životě. Požádej Boha, aby se naplnila Boží vůle pro náš národ, pro naše města a rodiny. Modli se za různé lidi, pros Pána, aby je spasil, protože to je jeho vůle. Modli se za svou církev a za své bratry a sestry.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
"Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží." Matouš 4:4 Na tomto místě děkuj Bohu za všechno, co pro tebe udělal, za všechno, co ti poskytl, za svůj život, za život své rodiny, za svou církev, za slunce a vzduch, který dýcháš, za jídlo, které máš, za vodu, kterou piješ, za svůj dům, za svou práci. Požádej Boha, aby ti dal chléb na ten den - své Slovo, svůj Pokoj, svou Radost - požádej o to, co potřebuješ. Modli se také za ostatní lidi, požádej Boha, aby i jim dal chléb pro ten který den.
A ODPUSŤ NÁM VINY NAŠE, JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME VINNÍKŮM NAŠIM
Otevři se Bohu, nemůžeš před Bohem nic skrýt. Požádej Ho, aby ti odpustil každý hřích, všechno špatné, co jsi udělal, ať vědomě či nevědomě. Neříkej: ale já jsem neudělal nic špatného, to ne. Popros Pána, aby ti odpustil dokonce i ty věci, které jsi udělal a ani o tom nevíš. Když žádáš Pána, aby ti odpustil, ty sám odpusť všem lidem. Pokud ti někdo ublížil, jmenovitě mu odpusť, pokud jsi tak neučinil dříve. Vždyť i tobě Bůh odpustil. Odpusť a žehnej jim. Je to pro tvé dobro a je to přesně to, co Bůh chce. Také pros Pána, aby tě očišťoval a držel v čistotě mocí Ježíšovy krve.
I NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO
Popros Pána, aby z tvé cesty odstranil všechny pasti, které ti satan nastražil. Požádej Ho, aby tě vysvobodil ze všech plánů ďábla. Nic naplánovaného proti tobě se nezdaří. Ale musíš si být vědom toho, že ty sám sebe nesmíš uvádět do pokušení. To například znamená, že pokud jsi si vědom toho, že tě pokouší vůně alkoholu, nechoď raději do baru.
NEBO TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ, I MOC, I SLÁVA, NA VĚKY
Vyvyšuj Pána a uznej jeho svrchovanou moc nad celým stvořením, nad svým životem, nad svojí rodinou, nade vším, co se tě týká. Dej Bohu slávu, On je jí hoden. Uznej, že On je věčný Bůh, který se nemění.
Jakmile řekneš po této modlitbě Amen, pokud ses modlil upřímně, věz, že jsi se dotkl Božího srdce a tvá modlitba ovlivnila nebe i zemi. Můžeš v této modlitbě trávit libovolně dlouhou dobu, užij si čas s Bohem, nedělej z toho žádnou náboženskou dřinu. Prostě si buď vědom, že tě Bůh slyší, a měj obecenství s Bohem - svým Otcem.
Seznam uvedených jmen s přibližnou výslovností a významem:

El-Shaddai [El Šadai] - Bůh, který je víc, než dost
Jireh [Džaira] - Bůh, jehož zaopatření bude vidět (Bůh, který opatří)
Rapha [Rafa] - Bůh, uzdravitel
Shalom [Šalom] - Bůh, pokoj
Rohi [Roi] - Bůh, pastýř
Nissi [Nisi] - Bůh, korouhev vítězství
Tsidkenu [Tsidkenu] - Bůh, spravedlnost