Chrámová modlitba

neděle 31. srpen 2014

Pokud jsi znovuzrozený, pokud jsi činil pokání ze svých hříchů a dal své srdce Ježíši Kristu, pokud je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, tak jsi Boží dítě. A jako Boží dítě máš velkou výsadu - můžeš se modlit. 
CO JE MODLITBA? 
Modlit se znamená mluvit s Bohem. Znamená to mít živé obecenství s Pánem, být v jeho společnosti, sdílet se s ním o své myšlenky, scházet se se svým Bohem a Otcem. V modlitbách můžeš poznat Boží srdce, jeho myšlenky a plány, můžeš poznat jeho vůli. Dostáváš šanci zapůsobit na svět, na svou rodinu, stát před Boží tváří za své příbuzné a přátele, za své město, za svou zemi a za celý svět. A k tomu jsi vlastě povolaný. 
Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví, abyste vyhlašovali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla." 1. Petrova ep. 2:9 
Takhle tě Bůh vidí. Dívej se na sebe vírou také tak. Věz, že jsi povolaný k tomu, abys byl královským knězem. Jako znovuzrozený křesťan - Boží dítě, královský kněz - můžeš spolupracovat s Ježíšem, který je tvým Veleknězem. Čti Židům 4:14-16 Ve starém Zákoně měl Boží lid, Židé - jediný národ, který měl smlouvu se Všemohoucím Bohem - svatostánek, což bylo místo, kde se konaly bohoslužby. Doporučuji číst Exodus 25, 27 a 30. 
Bůh dal Mojžíšovi přesný "projekt", jak má stánek vypadat. Stánek byl přesnou kopií svatostánku v nebi. V něm byla Boží přítomnost a konaly se v něm oběti. Ve stánku byly tři místnosti oddělené od sebe silnými závěsy. 
V první místnosti byl zlatý oltář, na kterém se dávaly Bohu zvířecí oběti, na něj také byly přinášeny dary, oběti pokojné a oběti díkůvzdání. 
Druhá místnost se nazývala Svatyně. V ní stál zlatý sedmiramenný svícen a stůl, na který se pokládaly nekvašené obětní chleby. 
Za další silnou oponou byla nejposvátnější místnost nazvaná Nejsvětější svatyně, nebo Svatyně svatých. Čti Exodus 25:23, Židům 9:2-5. Mezi dvěma cherubíny bylo světlo Boží přítomnosti, nazývané Shekkinah. Bůh byl přítomen v Nejsvětější svatyni v podobě světla. Tato místnost byla ze všech nejposvátnější. 
Kněží konali bohoslužby u oltáře a ve svatyni. Jenom velekněz směl vejít do Nejsvětější svatyně, a to pouze jednou za rok, aby obětoval oběti za své hříchy a za hříchy celého národa. Pouze jedenkrát do roka mohl s krví zvířete vejít do Nejsvětější svatyně, do vlastní Boží přítomnosti. Krev, kterou obětoval, zakryla hříchy lidu a pokud jeho oběť byla přijata, znamenalo to, že Bůh je v míru s Izraelem. Izraelci si směli užívat požehnání a prosperitu pramenící z jejich smlouvy s Bohem - vítězství, zdraví, bohatství a pokoj. Ve Starém zákoně tedy nebylo možné volně vejít do Boží přítomnosti. 
OBĚŤ PÁNA JEŽÍŠE 
Když Ježíš zemřel na kříži za tebe a za mě, byl obětován jako dokonalý Beránek Boží. Čti Jan 1:29, Koloským 1:14, Židům 9:12. Jako Velekněz vešel se svou vlastní krví do nebeské Nejsvětější svatyně přímo do Boží přítomnosti, kde zaplatil za hřích celého světa. Protože krev Božího Syna byla svatá, čistá a bez hříchu, byl obětován jednou provždy a uzavřel za nás smlouvu s Bohem jako náš Velekněz. Stal se tak prostředníkem mezi Bohem a námi. Tato smlouva je daleko lepší než ta, kterou měli s Bohem Židé. Protože není založena na krvi býků a jalovic, ale je zapečetěná dokonalou krví Božího Syna. V okamžiku, kdy Boží Syn zemřel na kříži, se tlustá opona v jeruzalémském chrámu, která oddělovala místo, kde byla Boží přítomnost, roztrhla směrem od shora dolů. To znamenalo, že Boží přítomnost vyšla z Nejsvětější svatyně a je teď dostupná každému, kdo chce uznat Ježíše Krista svým Veleknězem. V Ježíšově jménu, prostřednictvím jeho velekněžství, můžeme vstoupit do Boží přítomnosti. Svatá krev Ježíše nás očišťuje od každého hříchu a my můžeme sloužit Bohu jako kněží. Naším Veleknězem je sám Pán Ježíš Kristus! 
Jako Boží dítě můžeš každodenně vcházet do nebeské Nejsvětější svatyně, kde tvůj Velekněz žije navěky, a tam můžeš mít obecenství s Bohem. Schéma stánku můžeš použít, abys při modlitbě vešel do Boží přítomnosti. 
Pojďme spolu projít stánkem. Nejprve přistoupíme k obětnímu oltáři, kde byl zabit Beránek. Na tomto místě můžeš mluvit s Ježíšem - svým Veleknězem. Děkuj Ježíši za všechno, co pro tebe udělal, řekni Ježíši, že Ho miluješ, chval Ho, zpívej Ježíši, vyvyšuj Ho, děkuj Ježíši za jeho drahou krev, která tě očistila a dokáže tě zachovat čistým. Otevři své srdce Ježíši a přijmi jeho panování do svého života. Požádej Ježíše, aby očistil tvé srdce a duši od každé nečistoty a hříchů. 
Potom vejdeme do Svatyně. Toto je místo ozářené světlem svícnu, které představuje Ducha Svatého. Na tomto místě můžeš mluvit s Duchem Svatým a mít s ním obecenství. On je tvůj rádce, tvůj utěšitel, tvůj učitel, tvůj průvodce, tvůj pomocník a přítel. Mluv s ním s láskou, vyjádři Duchu Svatému lásku a zpívej mu. Požádej Ho, aby tě vyučoval, provázel a pomohl ti porozumět Božímu Slovu a jeho vůli. Požádej Ducha Svatého, aby osvítil tvoje srdce, mysl a duši světlem Boží Slávy. 
Nakonec můžeme vejít do Nejsvětější Svatyně skrze Ježíšovu krev a v jeho jménu. Cesta k trůnu milostí byla otevřená, můžeš směle vejít. Čti Židům 4:16. Teď jsi u svého nebeského Otce. Řekni mu například: "Otče, přicházím k tobě ve jménu Ježíše. Jsem tvoje dítě. Děkuji ti za Ježíše, za jeho smrt na kříži, za mé vykoupení . . ." Děkuj Bohu za požehnaného Svatého Ducha. Setrvej v přítomnosti svého Otce, mluv k Otci s upřímností, se srdcem dítěte. Pověz Bohu všechno, co ti leží na srdci. Potom můžeš Otci předložit své žádosti a modlitby. Požádej Otce ve jménu Ježíše o cokoli, co potřebuješ. Modli se za ostatní lidi, za různá města a národy, za svou rodinu, požádej Boha, aby je spasil, uzdravil a vysvobodil. Modli se za bratry a sestry a svou církev. A za všechno děkuj Otci ve jménu Ježíše. 
Tak, jak budeš takto procházet stánkem, budeš příjemný Bohu a z Jeho trůnu pak budou proudit požehnání a milost k tobě i k těm, za které ses modlil. Jsi královský kněz - svatý a královský kněz - který slouží ke Slávě Boží. 
Modli se, můj milý, a nikdy se nevzdávej. Bůh je věrný a žádný, kdo v Něho věří, nebude zahanben.