Učíme se chodit v duchu

neděle 31. srpen 2014

Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Římanům 8:14

A.

1. Uvědom si, že Bůh je duch.

Čti: Jan 4:24, 2. Kor 3:17

2. Uvědom si, že ty jsi duch.

Čti: Gen 1:26, 1. Kor 6:20, 1. Kor 2:11, 1. Tes 5:23

3. Musíš se narodit z Ducha (narodit se znovu). To obnáší opravdovou lítost nad každým poznaným hříchem a pokání zhloubky srdce a důvěru vKristovo dokonané dílo na kříži.

Čti: Jan 3:3,5,7, 1. Pt 1:23, Sk 2: 38, Lk 13:3,5

4. Uvědom si, že tvoje tělo je chrám Svatého Ducha.

Čti: 1. Kor 3:16, 6:19

5. Přijmi křest ponorem ve vodě (křest vodou).

Čti: Řím 6:3-7, Mt 28:19, Mk 16:16

6. Buď naplněn Duchem (pokřtěný Duchem Svatým, modli se vjiných jazycích).

Čti: 1. Kor 14:2,4, Sk 1:5,8, Sk 2:1-4, Juda 20, Sk 8:14-17, Sk 19:6

7. Staň se součástí Duchem naplněné církve a přijímej vyučování pomazaného pastora nebo kazatele. Uč se Boží slovo.

Čti: Sk 2:41-47, Žid 10:25, 2. Tes 2:15, Ef 4:11-14

8. Vyhledávej radu pomazaného pastora a podřiď se jeho autoritě.  

 

B. VERŠE PRO OSOBNÍ STUDIUM  

Galatským 5:16

Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.

Římanům 8:9

Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete vtěle, ale vDuchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.

Římanům 8:13

Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.

Římanům 12:1-2

Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.

 

Tvá mysl se musí obnovit rozjímáním nad Slovem Božím – přemýšlením o něm.

Čti: Žalm 1, Žalm 4:5, Žalm 19:15, Žalm 63:7, Jozue 1:8, 1. Tim 4:15

Velice důležitý je pravidelný půst (řekněme dvakrát týdně, od rána do večera, je nutné pít hodně vody), modlitby a studium Bible.

 

Verš k zapamatování: Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle vmém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Jan 14:26 Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Římanům 8:14