Každodenní užívání léku

neděle 31. srpen 2014

Zapněte si prosím bezpečnostní pás, protože podnikneme rychlý let s Duchem Svatým do Jeruzaléma. Pamatujte si, že místo našeho setkání je u rybníka Bethesda. Věřím, že víte, že odkazuji na první část tohoto cyklu Božího uzdravování. 
Janovo evangelium, kapitola 5. Tak jsme tu znovu. Vidíte ta očekávání. Podívejte se do očí všem těm nemocným. Jistě dychtivě očekávají, až anděl zčeří hladinu rybníka. První z nich, kdo se dostane do vody, bude uzdraven. 
Ale počkejte vteřinu. Kde je náš přítel, který byl nemocen celých třicet osm let a dlouhou dobu tady ležel? Nevzpomínáte si? 
Ve verši 8 mu Ježíš řekl: "Vstaň, vezmi své lůžko a choď!" 
A ve verši 9 jsme ho viděli, jak se postavil a odešel. 
Prosím, sledujte mě. Půjdeme za ním a pokusíme se ho nalézt. "Chceš být uzdraven? Vstaň, vezmi své lůžko a choď!" Poslal své slovo a uzdravil jej. Amen. 
Modlím se, aby se k vám Duch Boží prostřednictvím tohoto vyučování vztáhl, uchopil vás, ať jstekdekoli - možná schovaní ve svém zmatku, pochybnosti nebo nevíře - ať vás posilní a upevní vaše kroky na cestě k trvalému a prosperujícímu zdraví. 
Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3. Janova ep. v. 2) 

Co je míněno prosperitou duše, která udržuje zdraví uzdraveného člověka? Jisté je, že duše - vědomí, mysl spaseného, vysvobozeného nebo uzdraveného člověka, musí být okořeněná Slovem Božím. Duše musí prosperovat, musí se jí dařit. To je velmi třeba k tomu, aby bylo posilněno, udrženo nebo dovedeno k dokonalosti uzdravení těla i vlastní spasení. 
Musíme se učit živit se Slovem, které nás spasilo nebo uzdravilo. Nestačí pouze obdržet od Boha požehnání. Musíme se naučit v tomto požehnání prospívat k jeho Slávě. 
Pacientům, kteří opouštějí nemocnici po vážném onemocnění, lékař často předepisuje k užívání léky, které mají urychlit proces uzdravení a rekonvalescence. Nemoc je vyléčená, ale stále je třeba o pacienta pečovat, aby znovu nabyl svou sílu. Pokud bude pacient nedbalý a neopatrný a nebude se řídit pokyny lékaře a bude opomíjet každodenní užívání svého léku, zahrává si s nebezpečím, že bude znovu stažen do nemoci nebo že jeho rekonvalescence bude zdlouhavá a nepříjemná. 
Měli byste vědět jednu věc - Slovo Boží je Boží lék. Poté, co jste byli spaseni, uzdraveni nebo vysvobozeni, musíte zůstat v tom Slovu. 
Chci tím říct, že musíte být pečliví v každodenním užívání svého léku - Slova. 
Můj synu, věnuj pozornost mým Slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. (Přísloví 4:20-22) 
Je to Slovo, co zachraňuje (Jan 6:68), Jan 5:24). Je to Slovo, co uzdravuje a vysvobozuje (Žalm 107:20). 
Lidé často přicházejí na evangelizační shromáždění, dají svůj život Kristu, nebo přijdou a přijmou své uzdravení a pak odejdou, a to dokonce i ti, kteří jsou vysvobozeni od démonických duchů nebo od závislosti na drogách. Jsou to lidé, kteří chtějí jen něco dostat. Často se lidí ptám, jestli jim jde o Boha nebo jenom o Jeho dary. 
Poslouchejte, nenechejte se zmást, musíte se pokořit a věnovat pozornost Božímu slovu. Nebuďte jako hloupí, zapomnětliví posluchači. Lidé si myslí, že když se dostaví na dvoudenní křesťanskou konferenci, kde na ně vkládá ruce nějaký kazatel, že už o křesťanství vědí všechno. Proto mnoho lidí mluví proti něčemu, čemu vůbec nerozumí a vrhají se do rychlého odsouzení. 
Poslouchejte: 
Odložte tedy všechnu špínu a přemíru špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe. Vždyť je-li někdo posluchačem slova a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá. (Jakub 1:21-25) 

Říká vám to vůbec něco? Neodkládejte to vyučování, čtěte dál! Říkal jsem, že mě máte následovat. 
Půjdeme spolu po stopách toho člověka, kterého Ježíš právě uzdravil u rybníka, takže jistě nechcete odejít! Pojďte, podíváme se, kde právě je. 
Jan 5, verš 10. Židé tedy tomu chromému říkali: "Je sobota, není ti dovoleno nosit lůžko!" Slyšíte to? Oni se vůbec neradovali z toho, že muž, který ležel v nemoci celých 38 let, byl uzdraven. Místo toho mu řekli, že se má vrátit zpátky a lehnout si do lože svého utrpení, protože zákon nepřipouští to, co se stalo. Je to totiž proti vědeckým zákonům. Je to biologicky nemožné, lékařsky nepochopitelné, takže se vrať zpátky ke svým starým práškům, zahrabej se zpátky do své nemoci a mluv svým starým jazykem o svých nemocech.
Ti Židé mu tím chtěli říct, pochybuj o tom, co jsi přijal a věř pravému opaku. Vzdej to a ulehni zpátky do svého starého hříšného a bezbožného stylu života. Když jsi byl spasený, jak na to reagovala Tvoje manželka, nebo přítel nebo rodiče? Co na to říkali? Radovali se, že takový ubohý zatracený hříšník odsouzený k peklu je teď zachráněn před věčnou zkázou? 
Radovali se, že zrovna ty, který jsi žil v alkoholu a hazardních hrách jsi teď volný? Zamysli se nad tím. A co když jsi byla uzdravená? Co na to říkal tvůj manžel? Co na to říkal Tvůj lékař? 
Mluvili povzbudivá slova, aby posilnili Tvou víru ve Slovo Boží? 
Nebo dělali, co mohli, aby do Tebe mluvili pochybnost? Jenom proto, abys pochyboval o tom, co jsi přijal a čekal, až zase bude všechno při starém? 
Každý z těch zmíněných Židů reprezentuje démonického ducha. Každý člověk, který se snaží vymluvit vám něco, co jste přijali od Boha, je takový. 
Chci tím říci že se vám lidé často budou vysmívat a když si nedáte pozor, začnete se stydět za to, že vůbec zmiňujete Jméno Ježíš, že čtete Bibli nebo chodíte na křesťanské shromáždění. 
Chci abyste věděli, že ďábel funguje po celé věky ve stejném stylu. Je to zloděj a lupič. Buďte moudří a prospívejte ve svém zdraví a požehnáních. 
Pochybnost nemusí nutně přijít skrze fyzickou osobu, ale mohou to být symptomy uzdravené nemoci nebo třeba myšlenka, která zčista jasna napadne vaše srdce a vstříkne do něj pochybnost. Poslouchejte tedy a rozumějte, musíte se učit stát na Božím Slově a odrazit jím každý pekelný výpad. 
Podívejme se, jak ten muž odpověděl na jejich démonický apel. 
Verš 11. On jim však odpověděl: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lůžko a choď". 
Chvála Bohu na věky. On nepřevzal jejich démonickou řeč, ne vůbec ne, opakoval stále dokola Slovo svého Uzdravitele. Amen, Haleluja. "Ten, který mě uzdravil, mi řekl …" v tom se vážně raduji. Nevypadá to snad stejně, jako drama v zahradě Eden, kde ten starodávný Satan, ten zloděj, odvrátil prvního muže a ženu od toho, co řekl Bůh? Genesis 3:1 Řekl Bůh …? 
Ďáblovým cílem (skrze celé věky a nezávisle na tom, v jaké podobě k vám přijde), je - primárně - odvrátit lidi od toho, co řekl Bůh. 
Věnuj zvláštní pozornost další otázce. 
Verš 12. "Kdo je ten člověk, který ti řekl: Vezmi své lůžko a choď"? 
Nezdá se vám to jako výslech? On to opravdu je výslech, který zabíjí víru. Ti lidé se snaží pozvolna uhasit nadšení a radost toho muže. 
A on si myslel, že se budou radovat a děkovat Bohu s ním. Oni se ale naopak snaží, seč jim síly stačí, "hodit na něj deku". 
Věřím, že jeho radost pomalu vyprchává. Najednou zpochybňují autoritu jeho uzdravitele, integritu toho zachraňujícího a uzdravujícího Slova. Chtějí ho přimět myslet si, že existují i jiné a dokonce lepší cesty. Takže není třeba brát toho uzdravitele vážně, klidně zapomeň na Něj i na Jeho Slovo a podřiď se normálnímu hříšnému životu. Tím, co jsi přijal, můžeš třeba pozdvihnout své hříšné ego. 
Verš 13. Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je (kdo ho uzdravil). 
Vidíš to? Jenom to, že jste byli uzdraveni vůbec neznamená, že znáte Uzdravitele. 
To, že jste přišli na evangelizaci a byli jste spaseni nebo uzdraveni nebo vysvobozeni neznamená, že jste dospěli k poznání toho zachraňujícího Uzdravitele. 
To, že jste prožili tu sladkou počáteční zkušenost, neznamená, že budete mít sílu jít cestou, kterou jste si zvolili. 
Ježíš řekl: "Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen." (Matouš 28:19-20) 
Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. A poznáte pravdu a pravda vás vysvovobodí." (Jan 8:31-32) 
Prosperita duše přichází s tím, jak zůstáváte ve Slově. To pak prospívá našemu duchovnímu i fyzickému zdraví. 
Půjdeme za tím člověkem ještě trochu dál, uvidíme kam půjde. Uvidíme, kde bude trávit svůj čas poté, co byl uzdraven. Možná půjde do kina nebo do sexshopu. Uvidíme. 
Verš 14. Potom ho Ježíš nalezl v chrámu. Vidíš, kam vedly kroky uzdraveného člověka? Dodržel Slovo svého Uzdravitele, odmítl poddat se našeptávání lidí. Znovu se vydal ve stopách svého zachraňujícího Uzdravitele a oba se potkali v Božím chrámu. Ten muž chtěl víc poznat svého Uzdravitele, slyšet víc těch uzdravujících slov a žít v klimatu pozitivní víry. Vůbec mi nevadí říci vám, že vaše církev má velký vliv na vaše zdraví. Pokud chodíte do církve, kde lidé kritizují víru a uzdravení, jste ve velkém nebezpečí. Pokud se po svém spasení vrátíte zpátky ke svému starému mrtvému náboženství, tak hrajete velmi riskantní hru o své spasení a jste ve velkém nebezpečí, že zapomenete, jaký člověk jste. Běžte do živého společenství, které prezentuje pozitivní víru v Boží Slovo. Netravte svůj čas s negativními lidmi, kteří se nikdy nemodlí, nejsou naplněni Duchem Svatým. Se slzami v očích volám, utečte od nich! 
Verš 14 pokračuje - poslouchejte, co Ježíš řekl, když nalezl uzdraveného v chrámu. "Pohleď, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího." 
Z toho varování až tuhne krev v žilách. Bože, tak ono nestačí v tom chrámu být, chodit za kazatelem nestačí. Dávat dary a desátky nestačí. Nehřeš víc nebo …! Bože, pomož mému srdci. Žijeme v době, kdy je poselství o svatosti velmi nesrozumitelné až bezvýznamné. Lidé si myslí, že mohou žít, jak chtějí. Mluví o Lásce Boží, o Milosti Boží a je jim úplně jedno, že ten Bůh Lásky a Bůh Milosti je ten stejný Bůh, který řekl:
"Buďte svatí, jako já jsem Svatý. Vyjděte z jejich středu a oddělte se, nedotýkejte se žádné nečisté věci a já vás přijmu a budu vám Otcem." 
Pořád jste naladěni nebo už ne a chcete odložit tohle vyučování? 
Poslouchejte, váš Bůh vás miluje a chce, abyste věděli, že On je Svatý a miluje Čistotu. Jistě, chce, aby jste se přiblížili a objevili moc čistoty. Potěšení ze spravedlnosti. Náš Bůh je Svatý a vyžaduje, aby Jeho děti byly svaté. 
Být svatý je snadné. Jásejte! Vážně je to snadné. Bůh by vám nikdy neřekl, abyste udělali něco, na co vám neposkytl moc a milost. On tím říká: "Ve své lásce jsem pro Tebe zaopatřil svou Svatost. Buď si vědom mé Svaté přítomnosti". 
A to je všechno. Buďte si vědomi toho, že Jeho přítomnost přebývá ve vás. On je v Tobě. On je ten, který pracuje v Tobě na tom, abys dělal Jeho vůli. Život, který je ve vinném kmeni, proudí i do jeho větví. 
Nakonec pak verš 15. Ten člověk odešel a oznámil Židům, že ten, kdo ho uzdravil, je Ježíš. 
Ve svědčení je velká moc. Je to nádherný způsob, jak vysvobodit svou duši z pasti temnoty. Mluvte o Ježíši s lidmi, buďte smělí a odvážní a říkejte všude, kam půjdete, že On je váš Pán a Spasitel. Nikdy nemlčte. Vydávejte svědectví o Jeho dobrotě. 
Říkejte o svém uzdravení ostatním a dejte Bohu slávu. Vždycky lidem říkám, že čím víc budou mluvit o svém uzdravení, tím víc jim bude patřit. Je to tak, jako s každým jiným požehnáním. 
Zjevení 12:11. Ale oni nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu svého svědectví. 
Můžete svůj lék pečlivě užívat každý den a nádherně prospívat ve svých požehnáních. Můžete pomoci dalším lidem přijmout jejich uzdravení, spasení a vysvobození. 
Držte se Slova. Krmte se tím Slovem dnem i nocí. Vyznávejte Slovo, mluvte to Slovo ke každým okolnostem, které se postaví proti vám. Stůjte na tom věčném Slově Božím a nenechejte se setřást, protože všechno pomine, ale Slovo nikdy ne. Buďte ukáznění a žijte v tom Slově. 
Amen.