Vstaň a buď uzdraven

neděle 31. srpen 2014

Díky patří Bohu Otci a našemu Pánu Ježíši Kristu, který ve svém hojném milosrdenství zajistil vše pro naše uzdravení ve vykupitelském díle Ježíše Krista.
Přibližně tři čtvrtiny pozemské služby Ježíše Krista byly věnovány službě nemocným. V Matoušově evangeliu počínaje a v evangeliu Jana konče, můžete sledovat, v jakém rozsahu se Ježíš věnoval službě nemocným a ztrápeným lidem. Hrál první takty písně, ve které pak první apoštolové pokračovali. Věnuj svůj čas knize Skutků Apoštolů. Zjistíš, že se jedná o navázání na uzdravující a zázračnou píseň Ježíše Krista.
Mnoho lidí ze současných křesťanských kruhů, lidé v různých národech a náboženstvích mají smíšené pocity vůči božskému uzdravování. Někteří lidé jsou tak skeptičtí, že přisuzují Boží uzdravení satanismu.
Milý příteli, od Satana nepochází nic dobrého a nic původního. Moc rád napodobuje dílo Boží milosti pro své zákeřné účely. On je podvodník a imitátor. On je autorem Hříchu a nemoci. Mnoho lidí je dnes uvězněno v satanské pasti okultismu. V okultismu hledají pomoc, protože nic netuší o Božím uzdravujícím milosrdenství.
Modlím se, aby skrze toto vyučování hluboko ve Tvém srdci zazářilo světlo Božího Ducha, aby Tě vyvedlo z každé temnoty, pozdvihlo Tě z údolí zoufalství a přimělo Tě „vstát a být uzdraven“! 
Byl bych rád, kdybyste si všimli této písně Boží dobroty, která je v Jakubově epištole:
Nemylte se moji milovaní bratři! Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani stín posunu. (Jakub 1:16–17) 
Boží dobrota a neměnnost Tobě i mně šeptají „nemyl se“, nenechej se zmást, nenechej se svést z cesty, nenechej se zmýlit. Jeho věrnost nikdy neuvadá. Jeho milosrdenství nikdy nekončí, jsou nová každé ráno, věrnost našeho Boha je veliká.
Uzdravení všech našich nemocí je dobrým a dokonalým darem od našeho nádherného, milujícího Nebeského Otce. Tohoto dobrého a dokonalého daru se netýká žádná proměna, nepadá na něj žádný stín odvrácení. To znamená, že v něm neexistuje nic takového jako „NE“, nebo „chvilku si vytrp, než Tě uzdravím“. Ne, to v žádném případě. Žádná proměna, žádná výjimka. Neustálé slitování pro všechny případy, pro všechny lidi.
Slyšel jsem některé pomýlené myšlenky, jako například: „Bůh mě tou nemocí něčemu vyučuje.“ Nebo: „Bůh chce, aby něco vytrpěla, proto jí tu nemoc dal.“ Moji milí, tato prohlášení vhánějí andělům do očí slzy. Bůh poslal Svatého Ducha, aby Tě vyučoval, ne nemoc! Tohle jsou typická pomýlená prohlášení, naprosto v rozporu s dobrotou a dokonalostí Božího daru. Pospěš si a setřes ďábla ze svého života, než Tě stihne ve Tvé neznalosti zabít!
Můj lid zajde (hyne), protože odmítá poznání. (Ozeáš 4:6) 
V některých církevních kruzích lidé říkají, že uzdravování skončilo u prvních Apoštolů. To jsou ozvěny tělesné mysli. Takové názory jsou dodatečnými šlehy k ranám Ježíše Krista.
Dávejte si pozor, abyste nezemřeli na hoře Nebó (Deuteronomium 32:49–51, 34:1–5) za to, že udeříte do skály dvakrát (Numeris 20:7–13).
Příteli, uzdravení vstalo z mrtvých. Naše uzdravení a zdraví jsou tak jistá fakta jako je ta skutečnost, že Ježíš je živý a je posazen po pravici Božího trůnu. Ježíš je to Uzdravení, Uzdravitel a Zdraví. On je navěky živý. Je stejný včera, dnes a navěky. Požehnání patří našemu Bohu. Haleluja. Amen.
On říká:
Já jsem Hospodin, Já se neměním (Malachiáš 3:6). Já jsem Hospodin, který Tě uzdravuje (Exodus 15:26). 
V Janově evangeliu je nádherným způsobem vykreslen Ježíšův postoj k nemocným a nemocem. Pojď se mnou, na roh Ovčího Trhu. Přejdeme trochu dál, k rybníku Bethesda. Dávej pozor, ať nepošlapeš nemocné, kteří tu všude leží, jdi po špičkách a potichu. Je Sabat, mohl bys rozhněvat nervózní Farizeje.
Jsme tu teď s Ježíšem. Sledujme pozorně a uvidíme, co udělá s chromým člověkem, který tu u rybníka leží ve své beznaději a bezmoci 38 let (Jan 5:6)!
Najednou vnímáš, jak se Mu změní výraz. Vidíš ten pohled v Jeho očích? Myslím pohled toho, který sám je Soucitem.
Co říká Ježíš tomu ubohému, chromému, osamocenému muži? Slyším, že říká: "Chceš být uzdraven? Chceš být zdravý?".
Verš 7.
Ten ubohý chromý člověk otevírá spis svého zoufalství a bídy. Jak je z biologického hlediska naprosto logické, že zůstane nemocný. Potom ukazuje lékařský nález. Odkrývá rodinnou historii. Jak jeho tatínek a maminka a babička a dědeček trpěli stejnou chorobou. Jak se i Nebe i Země podílejí na jeho bídě.
Verš 8.
Ježíš ho ani nenechal domluvit. Chci tím říct, že mu skočil do řeči a poslal své slovo a uzdravil ho: "Vstaň, vezmi své lůžko a choď"! 
Verš 9.
Ten muž byl v okamžiku uzdraven, vzal svou matraci a odešel. Ten den však byla sobota (Sabat).
To byl konec osmatřicetiletého utrpení, velké bolesti a bídy. Během okamžiku se změnil osud tohoto člověka.
Co způsobilo tuto změnu a požehnanost? Co? Pouhé Slovo Ježíše Krista! Sláva Bohu na výsostech. Amen.
Slovo Boží je uzdravitelem i dnes. Boží moc je vetknutá do Jeho Slova. Seslal své slovo a uzdravil je a vysvobodil je z hrobu. (Žalm 107:20)
Co Bůh udělal? Poslal své Slovo! Slovo je tím Uzdravitelem. Slovo je tím Vysvoboditelem. Amen. Haleluja.
Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. (Přísloví 4:20-22) 
Samo Slovo, které uzdravuje, je tím Uzdravitelem. A to Slovo se nemění. Vyhledal jsi Slovo, to uzdravující, vysvobozující Slovo nebo jsi příliš zaměstnán pátráním po něčem jiném?
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci povstaly skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. (Jan 1:1-4) 
Máš otevřené srdce? To Slovo je Bůh, Slovo stvořilo všechny věci, Slovo je život, Slovo je světlo pro člověka. To je to Slovo, které Bůh poslal a uzdravil všechny Tvoje nemoci.
A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi … (Jan 1:14) 
Slovo se stalo tělem, Immanuel, Bůh s námi. Byl narozen z Panny. Jedná se o naplnění starozákonních proroctví. Čti Izaiáše 7:14, Izaiáše 9:6, Lukáše 1:35.
... a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou má Jednorozený od Otce, Slovo plné milosti a pravdy. (Jan 1:14) 
Chceš spatřit Jeho Slávu? Slávu Slova, které se stalo tělem, Slávu Immanuela? Slávu Syna Božího, plného milosti a pravdy?
Nechej teď Jeho Slávu přijít do svého těla, ať je ta rakovina uzdravená, ať ta nemoc z Tvého těla zmizí. Jak můžeš vidět a přijmout tu Slávu? Myslím tím uzdravující Slávu Věčného Slova.
Ježíš jí řekl: "Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?" (Jan 11:40) 
Tohle řekl Ježíš u hrobu Lazara, který byl mrtvý a pohřbený už čtyři dny, jeho tělo už bylo v počátečním stádiu rozkladu - ale co řekl Ježíš utrápené a plačící Lazarově sestře?
"Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře navěky. Věříš tomu?" (Jan 11:25-26) 
Poslouchej dobře. Nemusíš umřít. Nemusíš zůstat ve stejné situaci. Ďábel je lhář. "Já jsem Hospodin, který Tě uzdravuje. Já posílám svoje Slovo a uzdravuji všechny Tvoje nemoci", říká Všemohoucí Bůh.
Dobrořeč, má duše Hospodinu, On ti odpouští všechny nepravosti a ze všech nemocí tě uzdravuje. (Žalm 103:3) 
Věříš tomu? Pokud uvěříš, uvidíš Slávu Boží! Věř tomu a uvidíš to. Náboženští lidé chtějí nejprve vidět, než uvěří. Je mi líto, chytrá paní, farářova kuchařko, věř tomu a uvidíš to. Nepřestávej číst. Pokračuj. Věř a žij, pochybnost Tě stáhne ke dnu. Takhle funguje Boží řád, řád Slova, řád Zázraku!
Marie uvěřila a viděla to. Její bratr Lazar byl vzkříšen z mrtvých po čtyřech dnech v hrobě, obtočený hrobními rouškami, zapáchající.
Co způsobilo ten zázrak? Živé Slovo - uzdravující Slovo - obživující Slovo - tvořivé Slovo. To Slovo, které stvořilo nebesa a zemi, viditelné i neviditelné věci. To Slovo, které bylo učiněno tělem - Ježíš Kristus, Boží Syn.
"Prosím Tě, pastore, čemu mám věřit?"
Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví Paže, Moc, Sláva a Majestát Hospodinovy? (Izaiáš 53:1)
Těm, kteří uvěří té zprávě. O jakou zprávu jde?
Byly to však naše nemoci, jež nesl (ne - ponese, ale nesl), naše bolesti na sebe vzal (to znamená i Tvoje bolesti), ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost (Tvoji nevěrnost), zmučen pro naši nepravost (Tvoji nepravost). Trestání snášel pro náš pokoj (Tvůj pokoj), jeho ranami (bitím, utrpením a mučením) jsme (byli - tedy i Ty) uzdraveni. (Izaiáš 53:4-5) 
Věříš tomu?
Neřekl jsem Ti snad, že když uvěříš, uvidíš Slávu Boží? Chceš vidět Jeho Slávu? Bůh Otec ve své velké lásce, kterou si nás zamiloval, udělal z Ježíše Krista oběť, obětního beránka, platbu za usmíření za Hřích Adama a jeho potomků.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. (Izaiáš 53:6,10) 
On na Něj uvrhl všechna naše trápení, všechny naše nemoci, choroby, prokletí a odsouzení. To se stalo na kříži. Tam nešlo o hřeby římských vojáků, kopí, trnovou korunu nebo 39 ran devítiocasou kočkou. Nešlo o lidské utrpení, bolest nebo mučení. Ne, tohle Ho zabít nemohlo.
Šlo o něco jiného. To, co Ježíše zabilo, byl Hřích lidstva, jeho odsouzení a prokletí. Tím Ho Otec duchovně rozdrtil. Potom Ježíš s pláčem zvolal: "Otče můj, Otče můj, proč jsi mne opustil (proč ses mě zřekl)?".
Verš 10.
Učinil Jeho duši obětí za naše hříchy. Věříš tomu?
On sám (Ježíš) na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo (na kříž), abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - jeho ranami jste byli (ne budete, ale byli) uzdraveni. (1. Petrova 2:24) 
Věříš tomu? Neřekl jsem Ti snad, že když uvěříš, tak uvidíš Slávu Boží? Vyznej svoje hříchy Bohu v hlubokém pokání, požádej Ho, ať Ti odpustí. Ty sám také upřímně každému odpusť.
Ježíš vstal z mrtvých. On je živý. Je tam, kde jsi Ty. Pamatuj, sám přišel k tomu chromému muži, o kterém jsme četli v 5. kapitole Janova evangelia. On je blízko Tebe, aby projevil moc své pravice, svou sílu a svou uzdravující Slávu. Uvěř té zprávě, jednej podle toho, čemu věříš, nepokoušej se něco vyzkoušet, měj to hluboko ve svém srdci. Věř tomu a věz o tom víc než o tom, že jsi nemocný. Věř tomu víc, než věříš v nemoc. Věřit není věc pasivní, ale aktivní. Nech svou víru jednat a uzdravující Boží pravice se na Tobě projeví.
Má osobní modlitba za Tebe.
"Ve jménu Ježíše, ničím každou pochybnost a nevíru, ničím každou bolest, přikazuji každému démonickému duchu ve Tvém těle, aby hned odešel. Ve jménu Ježíše přikazuji uzdravení do celého Tvého těla, od hlavy po paty. Ve jménu Ježíše vstaň a buď uzdraven!" 
Amen.