21. dubna 2019

neděle 21. duben 2019

Potom jim řekl: „Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi:
Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v
Prorocích a Žalmech.“   Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli
Písmům. Řekl jim: „Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát
z mrtvých.   Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno
pokání a odpuštění hříchů všem národům. 
Lukáš 24:44-46 (B21)

Pán tady jasně těmto učedníkům vysvětluje, že bylo naprosto nezbytné,
že bylo prorokováno, že Mesiáš bude muset trpět. Zdá se, že mezi Židy
nebylo povědomí o tom, že by Spasitel musel snést trest za hřích člověka.
Židé si neuvědomovali, že celé lidstvo bude spaseno tím, že Mesiáš bude
příšerně trpět. Očekávali svého slavného Spasitele, který měl zachránit
Izrael. To se stane při druhém příchodu Krista.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha