Vyučování


Příchod Krista

Daniel 7:13 B21Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky Synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli.Pro pochopení kontextu čtěte celou 24. kapitolu Matoušova evangelia.Matouš 24:2-4On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno ...

Učíme se chodit v duchu

Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Římanům 8:14A.1. Uvědom si, že Bůh je duch.Čti: Jan 4:24, 2. Kor 3:172. Uvědom si, že ty jsi duch.Čti: Gen 1:26, 1. Kor 6:20, 1. Kor 2:11, 1. Tes 5:233. Musíš se narodit z Ducha (narodit se znovu). To obnáší opravdovou lítost nad každým poznaným hříchem a pokání zhloubky srdce a důvěru vKristo ...

Proč existují sekty

Nejvyšší cena, kterou může jedinec, rodina, město a dokonce i generace zaplatit, se vztahuje k poznání pravého Boha nebo pravdy o Bohu. Když lidé odmítají poznání o Bohu, má to vážné následky dokonce i pro jejich společenský systém a řád. Neznalost v tomto směru může vést dokonce i k tomu, že když se lidé setkají s něčím za hranic ...

Co je sekta a co není

Poznáte je podle jejich ovoce. (Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu 7:16) Jak rozpoznáte sektu nebo kult? Toto jsou některé znaky, kterých je potřeba si u dané skupiny všimnout: • Váží si lidského života? Radují se ze smrti druhých nebo plánují vlastní smrt? • Jaký má daná skupina postoj vůči vládě a autorit&aacu ...

Modlitba Páně

A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky." Lukáš 11:1 Jako Boží dítě, jako znovuzrozený křesťan, jsi povolán k tomu, aby ses modlil. A Bůh sám chce, aby ses modlit uměl. Pokud se neumíme modlit nebo pokud se modlit nechceme, naše křesťanství není ...

Chrámová modlitba

Pokud jsi znovuzrozený, pokud jsi činil pokání ze svých hříchů a dal své srdce Ježíši Kristu, pokud je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, tak jsi Boží dítě. A jako Boží dítě máš velkou výsadu - můžeš se modlit. CO JE MODLITBA? Modlit se znamená mluvit s Bohem. Znamená to mít živé obecenství s Pánem, ...

O

Oddělení se

Vítám vás ke studiu tohoto nádherného tématu. Věřím, že pro vás bude velkým požehnáním a povzbudí vás, abyste pokročili kupředu v Pánu Ježíši Kristu.Slovo "oddělení se" je prosté a můžeme je chápat jednoduše jako "držet se stranou od něčeho, uzavřít se něčemu, být něčemu nebo někomu nebo nějakému m&iacu ...

K

Klima věčného života

Je velmi důležité, abychom se jednou za čas vrátili k začátkům a pokusili se zjistit, jestli jsme náhodou neuhnuli od základu. Je zcela možné, že lidé běží s prázdnýma rukama a myslí si, jak jsou chytří.Představte si závodníka ve štafetovém běhu. Dobíhá do cíle. První. Nicméně, bohužel, někde zapomněl nebo snad ztratil štafetov& ...

Každodenní užívání léku

Zapněte si prosím bezpečnostní pás, protože podnikneme rychlý let s Duchem Svatým do Jeruzaléma. Pamatujte si, že místo našeho setkání je u rybníka Bethesda. Věřím, že víte, že odkazuji na první část tohoto cyklu Božího uzdravování. Janovo evangelium, kapitola 5. Tak jsme tu znovu. Vidíte ta očekávání. Podívejte se do oč ...

Vstaň a buď uzdraven

Díky patří Bohu Otci a našemu Pánu Ježíši Kristu, který ve svém hojném milosrdenství zajistil vše pro naše uzdravení ve vykupitelském díle Ježíše Krista.Přibližně tři čtvrtiny pozemské služby Ježíše Krista byly věnovány službě nemocným. V Matoušově evangeliu počínaje a v evangeliu Jana konče, můžete sledovat, v j ...

S

Slunce spravedlnosti

Nyní je čas nechat se posílit a zmocnit v záři Slunce Spravedlnosti.Píšu o tom Slunci, které nese uzdravení na svých křídlech a které svým jasným světlem spravedlnosti ozařuje každého, kdo k Němu přijde.Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde Slunce Spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčc ...