Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Židům 10:19-23 (B21)

Křídla cherubů zastiňovala slitovnici. Přicházet do svatyně svatých skrze krev Ježíše Krista znamená přicházet pod křídla cherubů. Nadpřirozená ochrana a bezpečí jsou jedno z největších požehnání, která získáváme, když vcházíme skrze Ježíšovu krev. Jenom díky Jeho svaté krvi věčné smlouvy smíme přijít pod Boží ochranu a najít slitování a milost teď, když je tolik potřebujeme. Tak vejdi.