Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti – zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku.
Leviticus 23:37-39 (B21)

Toto jsou Bohem určené slavnosti, které Bůh sám ustanovil jako posvátné období svátků, při kterých si lidé připomínali a oslavovali nadpřirozené divy a zázraky, které On vykonal pro svoje vyvolené. Jeho cílem bylo, aby si lidé hluboce uvědomili Jeho obrovskou schopnost zachránit je, a do jejich vědomí se hluboce vrylo to, že Bůh je schopen dodržet své sliby. Toto jsou slavnosti a svátky plné intenzity. Bůh přikázal lidem, aby kromě svých běžných každodenních a týdenních obětí a darů přinášeli - mnohdy až čtyřnásobně - více.
Ano, Bůh přichází ke svému lidu nebývalým způsobem a v nezvyklé síle, s větší intenzitou požehnání.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha