Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: „Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“
Zjevení 19:6-9 (B21)

Tato nebeská oslava, na kterou by se mělo nedočkavě těšit každé Boží dítě, má svůj základ v tom, že se Bůh Všemohoucí ujal vlády. Protože nadešla svatba Beránkova a Jeho manželka se připravila. V tomto čase by měl každý pravý věřící volat: začni kralovat, ujmi se vlády ve své moci, náš Pane a Bože. Očisti svou Nevěstu a odveď si ji pryč. Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.