Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí.
Skutky 2:1-6
(B21)

Starozákonní náboženství se točí kolem několika každoročních slavností, které Hospodin přikázal a ustanovil za dnů Mojžíše.
Tyto zvláštní dny a slavnostní období byly časem přesunů lidí a jejich setkávání. Jejich cílem bylo připomenout lidem jejich minulost a připomenout jim Hospodinovy velké skutky. Tyto slavnosti, které byly ustanoveny vedle každodenní chrámové bohoslužby s oběťmi a sobotního svátku, se vyznačovaly záplavou obětí, darů a uctívání. Byly to Boží slavnosti, jejichž záměrem bylo umožnit hluboké obecenství Boha s Jeho lidem. Vylití Ducha svatého toto obecenství přináší ještě v daleko hlubším, novozákonním, rozměru.