Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho mají lidé Syna člověka?“ Odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků.“  „A za koho mě máte vy?“ zeptal se.  „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.  „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův,“ řekl mu na to Ježíš. „Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Matouš 16:13-18 (B21)

Pán Ježíš řekl, že si postaví svou církev sám a pro sebe. Žádný člověk, žádná organizace, žádné náboženství, žádná církev Mu Jeho Církev stavět nemohou. Faktem je, že Pán použil jednotné číslo, nikoli množné. Neřekl církve, ale Církev. Největším nepřítelem Církve jsou brány pekel. Množné číslo. Hlavním účelem těchto pekelných bran je bránit lidem vejít do Církve, nabízet jim alternativy a prezentovat sebe jako jedinou církev. Brána do života je úzká, brána do zkázy je široká a mnozí tou bránou půjdou. Aby mohl člověk vejít do Ježíšovy Církve, musí se narodit znovu.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha