Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“
„Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“
„Pojď!“ řekl mu.
Matouš 14:24-29 (B21)

Apoštolové měli velké privilegium trávit spoustu času s Ježíšem a mnohému se od něj naučit. Vyučoval je tajemstvím Božího království, učil je, jak uzdravovat nemocné, vyhánět démony, očišťovat malomocné a ještě mnohem více. Ale já věřím, že jednou z největších lekcí, kterou je naučil, byla chůze po vodě. V dnešní době plné nesnází se musíme tuto lekci učit velmi intenzivně. Buď půjdeme po vodě, nebo klesneme ke dnu.