Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. „Co máme pít?“ říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel.Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“ A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.
Exodus 15:23-27 (B21)

Ani mocné divy a znamení, která Bůh skrze Mojžíše vykonal v Egyptě, ani otevření Rudého moře, které pak Izraelci mohli projít suchou nohou, ani fakt, že se utopila celá egyptská armáda, nestačily na rozbití čtyři sta let staré otrocké mentality. Když byli pod tlakem, a když něco potřebovali, místo toho, aby se pokorně modlili ke zdroji své pomoci, nespokojeně mručeli na účet autority. Bůh ve své milosti jim pak nabídnul podmínky uzdravení a zachování. Bůh se zavázal, že se postará o dobro svého lidu.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha