Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát!
Žalm 27:1-6 (B21)

Božím příbytkem je skrytá část jeho svatyně, kterou mohl vidět jenom jednou ročně pouze Nejvyšší kněz. Ve Svatyni svatých byla slitovnice a jako světlo tam svítila Boží sláva – Šekina. Bylo tam také ukryto tajemství smlouvy a Boží smluvní přítomnost. Nyní je čas se skrýt v Božím domě, přijmout instrukce a pevně se postavit na skálu, postav tedy svoje nohy na pevnou a důvěryhodnou skálu smluvních zaslíbení, nikoli na bortící se písek. Nejsi sám.