On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.
Římanům 4:25 (B21)

Srdcem křesťanské víry je vzkříšení Ježíše. V 1. Korintským (kapitola 15, verš 17) se píše: “A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná – ještě jste ve svých hříších“. Vzkříšení našeho Pána Ježíše můžeme porovnat se Starým zákonem. Velekněz vcházel jednou ročně do svatyně svatých s krví oběti za smíření. Pokud vyšel ven živý, bylo to znamením, že hříchy lidu byly přikryty pro stávající rok, což otevíralo dveře pro Boží přízeň a odpuštění hříchů. Ježíš vyšel z hrobu živý, to znamená Boží přízeň a odpuštění hříchů ne však pouze na jeden rok, ale navždy. Haleluja.