A tak s ním odešel a veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj.  A byla tam jedna žena, která měla krvácení už dvanáct let. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí neprospělo a bylo jí ještě hůř. Když však uslyšela o Ježíši, přišla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla totiž: "Jestli se dotknu aspoň jeho roucha, budu uzdravena." A její krvácení ihned přestalo a poznala na těle, že byla z toho trápení uzdravena. A Ježíš v sobě ihned poznal, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu a řekl: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a říkáš: 'Kdo se mě dotkl?'" Ale on se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. A když ta žena poznala, co se s ní stalo, přišla s bázní a rozechvěním, padla před ním na zem a řekla mu celou pravdu. On jí však řekl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."
Marek 5:24-34 (NBK)

Tvá víra tě uzdravila! Jak moc bych si přál, aby každý nemocný slyšel tato slova z úst Božího Syna. Jaké kroky vedly k úplnému uzdravení té ženy? a) slyšela o Ježíši, b) uvěřila, od toho okamžiku pak všechno její jednání bylo výrazem její víry, c) stále říkala, d) přišla, e) dotkla se Jeho roucha, f) byla uzdravena. Chvála Pánu. Nyní je čas kráčet po cestě k Tvému uzdravení, obnovení a celkovému zdraví. Hned, jak uslyšíš, uvěř a vydej se na cestu věřícího člověka. Tvůj v Kristu,