Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
​Jan 15:9-14 (B21)

Pán nám tady upřesňuje, co v praktickém ohledu znamená milovat Ho. Jde o poslušnost Jeho přikázání. Jakého přikázání? Milovat druhé do stejné míry a stejně intenzivně, jako On miloval nás. To obnáší i položení života za druhé, jako to udělal On. Nejde pouze o fyzickou smrt za jiného, ale o ochotu sdílet s tím druhým to, co si člověk uložil stranou, aby přežil v čase nejzoufalejší potřeby. Člověk musí svůj život riskovat, aby mohl život zachránit.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.