První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.“
Skutky 1:1-5 (B21)

Jenom Abraham věřil tomu, že i když Izáka zabije, Bůh je schopen ho vzkřísit z mrtvých. Učedníci nejenže nevěřili ve vzkříšení, oni si ho ani nedovedli představit. Židovská velerada se ho bála. Satan a jeho démoni se před ním třásli strachy. Nicméně ke vzkříšení k šoku všech nakonec stejně došlo. Židovská velerada si uvědomila, že onen „průšvih“ už se stal, šlo jen o to, jak ho ukočírovat. Satan jako jedinou alternativu viděl snažit se zastavit šíření zprávy o vzkříšení a vydat o ní co nejvíce lží. Kristus se však jal prokazovat mnoha nezvratnými důkazy, že ano, já jsem ten, kdo žije, a byl jsem mrtvý, ale nyní jsem živý na věky věků, amen, a mám klíče od pekla a smrti.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha