Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: „Běda mi , Panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář!“ Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: „Hospodin je pokoj.“ Je v abíezerské Ofře až dodnes.
Soudců 6:21-24 (ČEP)

Oáza, Midiánci utlačovali Izrael a okrádali jej o veškerou úrodu. Izraelci zasívali, ale nepřítel sebral kořist. Útlak, chudoba, války a zmatek. Ta nejvzácnější věc, jakou máme v této hodině, je Hospodinův Shalom. Poznej, přijmi a zachovej Boží pokoj – potřebuješ ho, abys přežil v roce 2013. Váš v Kristu,