Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.
Matouš 1:18-25 (B21)

Po celou dobu od krize v zahradě Eden až do narození Ježíše Krista, neměl Duch svatý moc příležitostí najít nějakou nádobu, kterou by mohl použít. Satan a jeho zlí duchové měli k dispozici daleko více ochotných nádob. Proto bylo na světě vždy více projevů zla. Díky narození Ježíše Krista našel Duch svatý nádobu, kterou mohl naplnit a použít ke svatému Božímu dílu. Veselé Vánoce!
Váš v Krisku, pastor Festus Nsoha