Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. „Mistře,“ řekli, „víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“ Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně.“ Přinesli mu tedy denár. „Čí je ten obraz a nápis?“ zeptal se jich. „Císařův,“ odpověděli. „Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim.
Matouš 22:15-21 (B21)

Nepřátelé Pána Ježíše se zoufale snažili, aby se do něčeho zapletl. Pokoušeli se Ho vlákat do pasti mluvit proti autoritě císaře. Duchovní vnímání a rozeznání je nesmírně důležité, když je člověk v obležení nepřátel. Schopnost rozlišit, co je od Boha a co nastražili vládcové temnoty, má nevyčíslitelnou hodnotu. Učiňte rozhodnutí, že budete ctít Boha, rozpoznávat, co je dobrá, přijatelná a dokonalá Boží vůle.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.