Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.
Žalm 133:1-3 (CEP)

Když mezi lidmi nejsou rozepře, nevraživost a spory, je to k nezaplacení, o to víc pak je to slavnější a záviděníhodnější, když nejsou mezi Božími dětmi, které mají smlouvu s Bohem a spolu navzájem skrze svatou krev Ježíše. Jednota mezi bratřími je předpokladem hojného Božího požehnání. Pomazání pak bez překážek proudí, ničí každé jho a přináší občerstvení z vrcholu Boží hory.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.