Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“ „Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“ „Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.
Lukáš 1:28-35 (B21)

Jak se to stane? Marie se anděla ptala, jak to bude možné, jak se dá taková velká věc uskutečnit? Anděl ji odkázal na osobu Ducha Svatého, nejvyšší moc v čase i ve věčnosti. To znamená, že to co Bůh promluvil, se uskuteční skrze Ducha svatého. I já tě dnes s pokorou odkazuji na Ducha svatého pro naplnění všech božích plánů a výroků o tvém životě v roce 2017.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha