Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.

Galatským 3:13-14 (B21)

Toto jsou verše z Písma, které bychom měli mít všichni zapsané hluboko do srdce. Ukřižování na kříži bylo podle Mojžíšova zákona nejhorší formou hrdelního trestu, nejhorší podobou smrti. Na oběť bylo pohlíženo jako na nejhoršího kriminálníka, prokletého Bohem i lidmi. Kristus vzal na kříži na sebe prokletí, které bylo určeno mně a tobě, a tím udělal cestu pro Abrahamovo požehnání, které tak může přijít na všechny, kteří uvěří v Kristovu výkupnou oběť. Když je teď prokletí z cesty, Duch svatý přichází, aby ta požehnání prosadil.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha