Haman potom řekl králi Xerxovi: „Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, ať jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladnic. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce.
Ester 3:8-10 (B21)

Jakmile král odevzdal svůj královský, tj. pečetní, prsten Hamanovi, nepříteli Židů, věnoval mu spolu s ním neomezenou moc a autoritu. Haman mohl královskou pečetí opatřit jakoukoli listinu. Věřící by měli chápat autoritu, kterou mají od Krista, stejným způsobem. Musíme porozumět tomu, že v Ježíšově jménu máme k dispozici královský pečetní prsten a moc prosadit porážku Satana. Zlomit jeho vliv a upevnit vládu Krista. Máte pečetní prsten.