Pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.
Deuteronomium 30:18-20 (B21)

Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Toto prokletí obsahovalo: chudobu, neplodnost, strach, beznaděj atd. Skrze zástupnou smrt nám dal přístup k Božím požehnáním. Jeho pokyn zní, abychom si vybrali život a požehnání. Je to naše volba, je to chůze s Bohem, je to rozhodnutí na celý život. Buď požehnaný.