When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “Will you give me a drink?” (His disciples had gone into the town to buy food.) The Samaritan woman said to him, “You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” (For Jews do not associate with Samaritans. [a] ) Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.” “Sir,” the woman said, “you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?” Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” The woman said to him, “Sir, give me this water so that I won’t get thirsty and have to keep coming here to draw water.” John 4:7-15 (NIV) There was a time when men lived out of what was around them, things that grow out of the ground. A time came men began to discover that the wealth of the Earth lay underground. The ability of the nations to discover, mine, and market the riches hidden under its soil has become the life-line of the citizens. The new creation man must wake up to the hidden Treasures the Lord has deposited in every born again Spirit filled child of God. It is called the hidden well. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej mi napít.“ (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?“ (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“ „Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ namítla žena, „a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek.“ „Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,“ odpověděl Ježíš. „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ „Pane, dej mi tu vodu,“ řekla žena, „ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.“
Jan 4:7-15 (B21)

Kdysi dávno žili lidé z toho, co našli kolem sebe, co rostlo ze země. Později přišla doba, kdy lidé zjistili, že skutečné bohatství Země leží v podzemí. Je to právě schopnost států objevit, vytěžit a prodat bohatství skryté v zemi, která se stala pro jejich občany životně důležitým zdrojem. Člověk nového stvoření se musí probudit a objevit skryté poklady, které Pán uložil v duchu každého znovuzrozeného, Duchem naplněného Božího dítěte. Jmenuje se to skrytá studna.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.