Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více oblíbili tmu nežli světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, totiž nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Ale kdo koná pravdu, přichází ke světlu, aby jeho skutky byly zjeveny, že jsou vykonány v Bohu."
Jan 3:17-21(NBK)

Jak je možné být suchý v tak hustém dešti? Jak je možné cítit se osamělý uprostřed tolika lidí? Jak je možné klesat hlouběji do tmy v tak skvostném světle? Jsme v čase velkého odpadnutí. Hřích a zlo se již naučili pracovat a zatvrzovat lidská srdce přímo uprostřed Božího díla. Jak je možné, že Lucifer počne zlo přímo v Boží přítomnosti? Jak je možné, že Jidáš zahyne přímo v blízkosti Krista? Kdo se domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.