Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
2. Petr 1:2-4 (B21)

Božská síla dunamis, moc s Ním neoddělitelně spjatá a Jemu vlastní, schopnost reprodukce moci ve stylu dynama. Tato Boží mocná síla, působící skrze Jeho drahá zaslíbení, je schopná přenést Božskou přirozenost do nás, kteří Jeho zaslíbeními žijeme. Kdykoli se podržíme Božích zaslíbení, přijímáme Jeho božskou přirozenost, která nás na oplátku osvobozuje od rozkladu, beznaděje a zmatku, které působí v tomto světě.