Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“ Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: „To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?“ Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít.  „Chcete odejít i vy?“ zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti.  „Pane, ke komu bychom šli?“ odpověděl mu Šimon Petr. „Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
Jan 6:53-60, 66-69 (B21)

Upevněná víra, víra, která roste, je plně přesvědčená, je si jistá a je nepohnutelná se ukáže v okamžiku, kdy Tě podrží v čase hromadného odchodu a odpadnutí. Posilni pilíře svého přesvědčení tím, že se budeš držet obecenství se vzkříšeným Spasitelem. Poznej moc Jeho svatého těla a krve. Rozlišuj tělo Kristovo a zaber své místo v místní církvi, v těle Kristově. Účastni se svatého přijímání v obecenství své místní církve.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha