Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami.
1. Petr 1:3-6 (NBK)

Petr na tomto místě psal těžce utlačovaným pronásledovaným věřícím, připomínal jim živou naději, zdroj síly a utěšení, který jim byl dostupný v tak těžkých časech. Vzkříšení otevřelo přístup k živému Spasiteli a Boží moci skrze víru.