Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: „Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.
Lukáš 10:17-21 (B21)

Dvanáct učedníků byli první lidé, kterým byla dána moc a autorita nad všemi démony a moc uzdravovat nemoci. Dále Pán poslal sedmdesát učedníků po dvojicích, aby šli napřed do každého města, které měl On sám navštívit. Oni se vrátili s radostí a velkým svědectvím o vítězství, které jim jméno Ježíš dalo nad démonickými mocnostmi. Neradujte se, že se vám v mém jménu poddávají démoni, spíše se radujte, že jsou vaše jména zapsána v Knize života. Tady dole možná toho není moc, z čeho se můžeme radovat. Když se ale naše srdce budou upínat k nebi, bude pořád důvod k oslavě.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.