A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu.Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami.
Židům 2:14-18 (B21)

Ježíšovo ukřižování přineslo Satanovi porážku. Ježíš šel do hrobu jako starý člověk s Adamovou přirozeností, z mrtvých vstal jako nový člověk. Vystoupil do nebe a posadil se po pravici Božího majestátu. Tam Tě teď zastupuje, tam je teď jako Tvůj advokát, který anuluje každou žalobu Tvého odpůrce. Ježíš je Tvým Veleknězem a Přímluvcem.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.