Poněvadž totiž skrze člověka přišla smrt, přišlo skrze člověka také zmrtvýchvstání. Neboť tak jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.
1. Korintským 15:21-22

Když Adam klesl do propasti hříchu, smrti a hanby, stáhl lidstvo s sebou. Nebyla to pouze smrt fyzická, ale především smrt duchovní. Když Ježíš vstal z mrtvých, také vzal lidstvo s sebou – vzhůru! Teď má každý člověk skrze Ježíše Krista přístup ke slavnému vzkříšenému životu. Zatímco ještě žijeme v tomto stánku z hlíny, je nám nabízeno ochutnat takový život skrze nové zrození – život nového stvoření skrze víru v Kristovo výkupné dílo.
Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha