Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. 2Pamatuj na celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci – zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. 3Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.
Deuteronomium 8:1-3 (B21)

Když my jako novozákonní Církev studujeme putování starozákonní Církve – Církve na poušti – můžeme vysledovat, že Božím záměrem nebylo pouze dovést Izraelce do zaslíbené země. Jeho hlavním úmyslem, jak je vidět na cestě, kterou je vedl, bylo dát jim velké životní lekce. Náš Pán při svém souboji se Satanem na poušti použil stejné verše. Ty a já bychom dnes měli dobře chápat, že každý krok cesty má svůj účel a lekci, kterou nám má přinést.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.