A když ještě Petr mluvil ta slova, Duch Svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali Slovo. Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl: "Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?" A přikázal, ať jsou pokřtěni v Pánově jménu. Tehdy ho poprosili, aby  s nimi několik dní zůstal.
Skutky 10:44-48 (NBK)

Když je Boží slovo promlouváno v moci Ducha svatého, Pán je připraven naplnit svým Duchem ty, kteří opravdu otevřou svá srdce a přijmou ho. Slovo a Duch Boží pracují společně. Pokud věříš Božímu Slovu, věř také v křest Duchem svatým, který se projevuje mluvením novými jazyky.