Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Skutky 2
:1-4 (B21)

Svátek Letnic byl a je jednou ze tří nejdůležitějších slavností, které Hospodin ustanovil. Je to Bohem určený svátek. Když dal Bůh Mojžíši na hoře Sinaj zákon, přikázal také dodržování svátku letnic, a to pod názvem Svátek týdnů. Slavil se 50 dní ode dne Slavnosti žní. Přesně v den tohoto svátku byl v horní místnosti vylit na učedníky Duch svatý. Tím začala éra Ducha svatého, zrodila se církev a Duchem naplnění učedníci začali kázat evangelium.
Nech se naplnit Duchem svatým a kaž Krista!