Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.
1 Peter 1:3­-5 (NBK)

Každá myšlenka, každý krok a každý tep srdce té duše, která poznala a zažila požehnanost našeho nebeského Otce, směřuje k nebi. Ano, existuje dědictví, které nepopsatelně převyšuje vše, co je na tomto světě, které čeká na vykoupené Boží děti. Teď tady dole nás obklopuje úzkost, ale mocná Boží pravice nás posiluje, když necháme svá srdce spočinout ve víře v tato požehnaná zaslíbení.