Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se.  A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: „Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky – jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte.“

Lukáš 9:28-35 (B21)

Na tomto místě je jasně vidět úžasná, proměňující moc modlitby. Všichni můžeme čas od času v modlitbě zažít nádhernou Boží přítomnost, vstoupit do oblaku slávy a slyšet Otcův hlas. Mojžíš představuje Zákon, Eliáš zase proroky, a to vše tam poukazovalo na Kristovo utrpení a slávu, která měla následovat po něm. Pán věděl o svém úkolu v Jeruzalémě a mluvil o něm. Věděl, že Jeho poslání nebude dokončeno, dokud v Jeruzalémě nevypije do dna pohár utrpení. Proto neochvějně upřel svou tvář k Jeruzalému.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha