Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: „Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu – své svaté hoře!“ Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím.
Žalm 2:1-8 (B21)

Národy světa jsou dnes ve velkém zmatku. Všude panuje strach a nejistota. Vůdcové národů či institucí jsou pod velkým tlakem. Intenzita těchto tlaků dovede současnou generaci k fatálním rozhodnutím, porušení morálních zábran a k úpadku do ještě větší bezbožnosti. Opravdové Boží děti však tento tlak dovede do ještě větší zbožnosti, tak jak se budou neochvějně držet Boha. Bůh přikazuje v této době svým dětem, aby Jej žádaly o národy. Proměněná srdce vedou k proměněným domovům, proměněné domovy vedou k proměněným městům, a to vede k občanské spravedlnosti. Váš v Kristu,