Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na ně: „Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? Já jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, ať přijde sem ke mně. Jestli mě v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli já přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám.“
1. Samuelova 17:4­9

Pádem Adama – člověka – do hříchu získal nepřítel hrdinu a šampiony. Ti Boží lidé, kteří se rozhodli žít spravedlivě, vždy museli svádět boj proti obrům temnoty a hříchu. Bůh vždy poslal svému lidu pomoc, často tu nejméně připravenou a špatně vyzbrojenou. S Bohem přichází vítězství často velmi nekonvenčními způsoby. Boží odpověď na volání člověka po příchodu šampiona, který by rozdrtil hlavu hada, přišla v osobě našeho Pána Ježíše Krista. Bez Krista nemá duše člověka žádného šampiona.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha