A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky.“ Řekl jim tedy: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno“ ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každý den. A odpusť nám naše hříchy; neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Lukáš 11:1-4 (NBK)

Ježíšovi učedníci byli Židé, a tudíž znali modlitební postupy při chrámovém uctívání. Jistě byli užaslí, když viděli Pána, jak se modlí a jaká moc po těchto modlitbách proudí. Lidé, kteří touží po bohatém a silném modlitebním životě, ale nedokážou se oprostit od naučeného náboženského, liturgického a mrtvého postupu, jsou velmi frustrovaní. Díky Bohu, že nás z toho Pán vytrhl tím, že nás naučil se modlit. Pravá modlitba vždy hledí k nebi. Bohatý modlitební život pak proudí z hlubokého uvědomění si blízkého vztahu a obecenství s nebeským Otcem. Otroci a bastardi do skutečného modlitebního života přístup nemají. Modlitební život je vyhrazen synům a dcerám.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.