Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi svého bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo obstálo v ústech dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude už rozvázáno v nebi.
Matouš 18:14-18 (B21)

První přímá zmínka o osobě a práci Ducha svatého je v první kapitole knihy Genesis. Tam Duch svatý obnovuje řád ve vesmíru. Hlavní démonické síly v konečných časech jsou zaměřeny na vytváření anarchie a chaosu, a to nejenom ve světě, ale hlavně mezi věřícími. Když budou věřící ignorovat pravidla daná pro urovnávání nedorozumění a místo Bohem stanovených biblických kroků ke smíření se budou řídit zákony džungle a právem gangu, budou uchváceni vírem zmatku a možného zatracení. To je pláč Ducha v této hodině.