Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány.
Deuteronomium 6:4-9 (B21)

Osobní aplikace Božího slova v praxi v našem osobním životě je nesmírně důležitá, nicméně Bůh od nás věřících požaduje mnohem víc. Jsme totiž správci dobré zprávy evangelia a očekává se od nás, že budeme poslouchat, zachovávat a předávat toto poselství dalším generacím. Víra musí být s důslednou pečlivostí předávána jako štafetový kolík našim dětem a vnukům. Musíme usilovně zápasit za víru a zajistit, že se světlo evangelia bude šířit dál.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.