Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Zjevení 3:18-22 (B21)

Pokyny, rady, doporučení, napomenutí a pokárání jsou daleko vzácnější a mohou člověka pozvednout mnohem více, vychází-li ze srdce plného lásky. Tehdy, když má ten, kdo radu dává, na srdci jen tvé dobro a přeje ti to nejlepší. Pokud máš pochybnosti o tom, jestli je tvůj rádce dobrý nebo ne, pak je snadné klopýtnout o pokyn, který ti dává. Náš Pán je nádherný rádce, kterému leží na srdci jen naše dobro.
Naslouchej mu.