Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.
Jan 16:12-15 (B21)

Nedávno jsme kázali o tom, jak se Rút Moábská zapojila do Mesiášova rodokmenu tím, že se přidržela Noemi. Stejně tak Rachab z Jericha, se do téhož rodokmenu dostala tím, že uzavřela smlouvu se dvěma zvědy. Na kříži Kristus zaplatil plnou cenu za to, abychom my mohli být naroubováni do Ducha živého Boha. Právě On je dnes tím, kdo nás napojuje na všechna Boží bohatství, která jsou v Kristu Ježíši.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.